Tag: prettyphoto

jQuery – prettyPhoto a jQuery lightbox clone

นี่ก็เป็นปลั๊กอินของ jquery อีกตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับแสดงรูปภาพ ที่มากความสามารถและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบธีมให้เลือกใช้ด้วย Dark square theme

1 หน้า1